W polu login wpisz adres e-mail
login:
hasło:

Regulamin

Regulamin XIV edycji Konkursu Papieskiego
„Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju”

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizator Konkursu
Konkurs Papieski, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Fundację „Instytut Tertio Millennio”, mającą swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Dominikańskiej 3/13, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036659,
NIP 676-21-95-471, Regon 356342236, zwaną dalej Organizatorem.

2. Opieka merytoryczna
Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje o. Maciej Zięba OP.

3. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie kierował Ojciec Święty do młodych ludzi.

4. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 12 lutego do 19 maja 2018 roku.

5. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1996 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


ZASADY OGÓLNE

1. Rejestracja
Postępowanie względem danych
1) Aby móc się zarejestrować, uczeń musi podać pewne, wskazane przez Organizatora dane osobowe (patrz Zasady ogólne, pkt. 2, ppkt. 1). Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczniów zwanych dalej Uczestnikami będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i przekazywane jedynie komisji konkursowej.
2) Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (np. patrz Postanowienia końcowe, pkt. 3). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwia udział w Konkursie.
3) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
4) Zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej Ustawą, administrator danych ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych.

2. Zgłoszenia
1) Uczestnicy rejestrują się na stronie www.konkurspapieski.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
— login Uczestnika, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu;
— imię i nazwisko Uczestnika;
— kontakt bezpośredni do Uczestnika w postaci adresu e-mail;
— nazwę i adres szkoły;
— login opiekuna odpowiedzialnego za udział ucznia w konkursie.
2) Opiekunowie Uczestników mogą zarejestrować się w serwisie w celu uzyskania informacji o wynikach swoich podopiecznych. Zarejestrowanie się na stronie internetowej Konkursu jest tożsame ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa
w konkursie na opiekuna, którego uczniowie zdobyli najwyższą ilość punktów
w etapie I.
3) Zgłoszenie opiekuna winno zawierać:
— login opiekuna, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu;
— imię i nazwisko opiekuna;
— bezpośredni kontakt do opiekuna w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
4) Rejestracja będzie potwierdzana przez Organizatora Konkursu e-mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika lub Opiekuna. Pod każdym adresem e-mail może zarejestrować się wyłącznie jeden Uczestnik.
5) Zwycięzcy którejkolwiek z wcześniejszych edycji Konkursu nie mogą startować w Konkursie ponownie.

3.Postępowanie w przypadku nieprawidłowości
1) W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika.
2) Uczestnik i Opiekun Uczestnika Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy danych. Po zgłoszeniu chęci usunięcia danych z bazy konto Uczestnika lub Opiekuna zostaje dezaktywowane i ostatecznie usunięte w terminie do czerwca 2018 r.

4. Forma Konkursu
Konkurs składa się z czterech etapów:
1) Etap I (od 12 lutego do 11 marca 2018 r.) obejmuje quiz on-line złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej pod adresem www.konkurspapieski.pl uczestnik ma możliwość rozwiązania Quizu z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internatu, w okresie od 12 lutego do 11 marca 2017 r. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej Konkursu uczeń ma możliwość rozwiązania Quizu. Aby móc uczestniczyć w kolejnym etapie Konkursu Uczestnik jest obowiązany zdobyć określoną przez Organizatora ilość punktów. Wyniki zostaną podane uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej bezpośrednio po rozwiązaniu quizu.
2) Uczestnicy, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na min. 51%, tj. 11 z 20 pytań quizu, zostaną zakwalifikowani do II etapu Konkursu.
3) Etap II ( 19 marca 2018 r.) w formie testu on-line, będzie odbywał się w tym samym czasie dla wszystkich uczestników na terenie Rzeczpospolitej Polski. Czas rozpoczęcia i zakończenia testu zostanie określony przez Organizatora. Tematyka testu obejmuje fragmenty z biografii i nauczania Jana Pawła II oraz zagadnienia z lektur. Listę lektur zapewnia Organizator na stronie internetowej Konkursu.
4) Do III etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 uczestników z każdego regionu, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w II etapie. Liczba zakwalifikowanych Uczestników zależy od progu punktowego w poszczególnych regionach. W przypadku gdy region obejmuje więcej niż jedno województwo, Koordynator Regionalny może zadecydować o zwiększeniu liczby uczestników zakwalifikowanych do III etapu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej do 21 marca 2018 r.
5) Etapy III i IV będą odbywały się na szczeblach regionalnych, koordynowanych w poniżej podanych ośrodkach:
— Gdańsk — dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
— Katowice — dla uczniów z województwa śląskiego;
— Kraków — dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego;
— Lublin — dla uczniów z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego;
— Łódź — dla uczniów z województwa łódzkiego;
— Poznań — dla uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;
— Toruń — dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego;
— Warszawa — dla uczniów z województwa mazowieckiego i podlaskiego;
— Wrocław — dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
6) Etap III (od 21 marca do 12 kwietnia 2018 r.) obejmuje napisanie eseju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II na jeden spośród kilku tematów, podanych przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu.
Wymogi redakcyjne:
— w tytule pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, region, temat pracy;
— plik powinien być zapisany w rozszerzeniu PDF;
— w nazwie przesyłanego pliku powinno być podane imię i nazwisko, a także nazwa ośrodka regionalnego autora (np. Anna_Kowalska_Warszawa.pdf);
— praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego maszynopisu
— obowiązują: czcionka — Times New Roman, rozmiar — 12 pkt., interlinia — 1.5, tekst wyjustowany;
— praca powinna zawierać bibliografię sporządzoną według następującego wzoru:
Bibliografia
1. G. Weigel, Świadek Nadziei, Kraków 2009.
2. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny z 13 XII 1994 r.
3. ...
— autor zobowiązany jest do umieszczenia w swojej pracy przypisów, sporządzonych według poniższego wzoru:
(fragment eseju) Papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek beatyfikował bądź kanonizował wielu bohaterów i bohaterek wiary. Uroczystości związane z wyniesieniem tych wyjątkowych osób na ołtarze, bardzo często odbywały się w ich rodzimych krajach. Wzbogacało to kulturę religijną
w tych miejscach, którą Papież tak bardzo pragnął rozwijać[1].
________________
[1] A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999, s. 12–13.

7) Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora dla każdego regionu. Arkusze oceny prac będą dostępne na stronie www.konkurspapieski.pl po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do tego etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, powinni przesłać prace drogą elektroniczną odpowiednio na regionalne adresy mailowe do 12 kwietnia 2018 r. Imiona i nazwiska zakwalifikowanych do kolejnego etapu uczestników oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu 8 maja 2018 r.
8) Etap IV (19 maja 2018 r.) polega na ustnej obronie eseju, napisanego przez ucznia w III etapie, przed komisją finałową, wskazaną przez Organizatora. Komisja składać się będzie z od 3 do 5 osób, przy czym głos decydujący w ustalaniu oceny należy do Przewodniczącego danej komisji. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani autorzy od 3 do 7 najlepszych prac z każdego regionu. Zakres pytań dotyczy tematów podjętych przez uczestnika w eseju.
9) Kryteria oceny wypowiedzi uczestnika zostaną umieszczone na stronie Konkursu po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do IV etapu. Na ostateczny wynik składają się trzy oceny z kolejnych etapów Konkursu z następującą wagą: 50% oceny z IV etapu, 20% oceny z III etapu oraz 30% oceny z II etapu. Wyniki IV etapu ogłoszone zostaną przez Organizatora podczas gali finałowej, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu etapu finałowego. Imiona i nazwiska finalistów oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również umieszczone na stronie internetowej Konkursu.
10) Uroczyste gale finałowe kończące Konkurs oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się w poszczególnych ośrodkach regionalnych w dniu finału. Zostaną na nie zaproszeni uczestnicy III i IV etapu Konkursu.

5. Nagrody
1) W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody w każdym regionie:
a) Nagroda Główna — jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która uzyskała najwyższą ilość punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu (patrz Zasady ogólne, pkt. 4, ppkt. 9).
b) Nagroda rzeczowa dla uczestników III i IV etapu Konkursu, o ile dana osoba zjawi się na gali finałowej, albo mailowo lub telefonicznie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności na gali.
2) W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród dla:
a) Najlepszej Szkoły — szkoła, której uczestnicy będą najliczniej reprezentowani w I etapie otrzyma nagrodę specjalną. W przypadku tej samej liczby uczestników, nagrodę otrzyma ta szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie najwyższą ilość punktów w I etapie. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, należy do zespołu szkół, to o nagrodę dla najlepszej szkoły ubiega się osobno każdy z typów szkół tworzących ten zespół.
b) Nagroda Specjalna dla najlepszego opiekuna zarejestrowanego w serwisie Konkursu — przyznawana zarejestrowanemu opiekunowi, którego uczniowie uzyskali w I etapie Konkursu najwyższą ilość punktów.
3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w czasie trwania Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koszt własny uczestnika
Koszt dojazdu na IV etap i galę finałową pokrywają uczestnicy.

2. Komisja Konkursowa i procedura odwoławcza od I etapu
1) Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w formie, błędów merytorycznych, czy niedomówień w I etapie Konkursu, uczestnikowi przysługuje odwołanie do ośrodka regionalnego właściwego dla danego uczestnika (patrz: Zasady ogólne pkt. 4, ppkt. 5).

3. Wykorzystanie dóbr osobistych
1) Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w Internecie w momencie ich przesłania przechodzą na rzecz Fundacji „Instytut Tertio Millennio”.
2) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w środkach masowego przekazu i publikacjach w związku z informacją o Konkursie.

4. Odpowiedzialność uczestnika
1) Zarejestrowanie się w serwisie internetowym Konkursu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa oraz uznaniem regulaminu Konkursu.
2) W przypadku naruszenia regulaminu, Komisja może wykluczyć uczestnika na każdym etapie Konkursu.
3) W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości (Konkurs monitorowany m.in. przez system informatyczny) Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyników, także po zakończeniu III etapu.
4) Uczestnik, który dopuściłby się oszustwa nie ma możliwości startowania w żadnej
z kolejnych edycji Konkursu.
5) W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne ustalenia Organizatora.

5. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone rozwiązywanie quizu i testu on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6. Zapłata podatku od wygranej
1. Do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% wartości Nagrody.
2. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora konkursu na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Dostępność i obowiązywanie Regulaminu
1) Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.konkurspapieski.pl
2) Dokonywanie zmian w Regulaminie zastrzeżone jest dla Organizatora Konkursu.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2018 roku.